Munkáltatóknak

Tisztelt Munkáltató!

Az alábbiakban összegyűjtöttük azon hasznos információkat, amelyeknek az ismerete a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő személyeket alkalmazó/alkalmazni kívánó munkaadók számára hasznos lehet.

Munkánk során gyakran találkozunk olyan foglalkoztatókkal, akik eleinte elzárkóznak a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazásának lehetőségétől valamilyen indokkal: például nincs olyan munkakör, amiben alkalmazni tudnának megváltozott munkaképességű személyeket, nem tudnak megfelelő munkaidő beosztást kialakítani, vagy nem tudják a megváltozott munkaképességű dolgozó szükségleteinek megfelelően átalakítani a munkakörnyezetet, a munkafeltételeket, stb. Azt gondoljuk, hogy ez a hozzáállás sok esetben az információk hiányából, előítéletekből fakadhat. Érdemes lenne elszakadnunk attól a képtől, hogy a megváltozott munkaképességnek feltétlenül látható jelei vannak. Bármelyikünknek lehet olyan betegsége, amely a munkaképesség csökkenéséhez/egészségkárosodáshoz vezethet ugyan, de a munkavállalást nem zárja ki, és az adott személy alkalmazásának nem feltétele a munkahely átalakítása, speciális munkafeltételek teremtése, ilyen például a cukorbetegség, a keringési megbetegedések, stb.

Szeretnénk felhívni a munkáltatók, vagyis az Önök figyelmét arra, hogy a megváltozott munkaképességű emberek alkalmazása az eddigi tapasztalatok szerint számos előnnyel, gazdasági, szervezeti és egyéb haszonnal is járhat, valamint felkelteni az érdeklődésüket e célcsoport foglalkoztatása iránt. Az alkalmazás melletti érvek felsorakoztatásán kívül tájékoztatónkban összegyűjtöttük azokat a jogszabályokat, rendeleteket is, melyek segíthetnek Önöknek eligazodni a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása során igénybe vehető kedvezmények között.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának előnyei

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása a munkáltatók számára több szempontból is hasznos.

A profitorientált vállalkozások természetesen elsősorban a gazdasági racionalitást veszik figyelembe. Ebben a vonatkozásban fontos érv, hogy az említett csoportba tartozó munkavállalók foglalkoztatásával a cégek a kapott kedvezmények segítségével csökkenthetik kiadásaikat, valamint további támogatásokat vehetnek igénybe, mindezek következtében pedig magasabb profitot realizálhatnak. Ide tartozik a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettség kiváltása, a rehabilitációs kártyával igénybe vehető járulékkedvezmény, valamint a különböző bér- és egyéb támogatások, valamint az aktuális pályázati források. Ezek a tájékoztató füzet további fejezeteiben kerülnek kifejtésre.

A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása a vállalat társadalmi felelősségvállalását tükrözi (CSR). A cég megítélését pozitívan befolyásolhatja, ha köztudottá válik, hogy az esélyegyenlőség elve érvényesül a munkaerő-kiválasztás és a beilleszkedés folyamatában.

A felelős vállalat marketing-lehetőségének kiaknázása a társadalomban és a szervezeten belül egyaránt kifejti hatását, hozzájárul a szervezeti kultúra fejlődéséhez, növeli a szervezet külső és belső megbecsültségét, ezáltal a cég vonzóbbá válik egy szélesebb vevőkör számára.

A társadalom szempontjából fontos továbbá, hogy a szociális kiadások csökkennek, ha az addig passzív, eltartott megváltozott munkaképességű személy elhelyezkedik és adófizetővé, önellátóvá válik. Mindez ösztönzi a társadalmi kohézió erősödését, a nem megváltozott munkaképességű állampolgárok nyitottabbá válnak, ha tapasztalják, hogy a sérült emberek is képesek a munkavállalásra.

A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának további előnyei az őket foglalkoztató munkáltatók, valamint az erre irányuló kutatások tapasztalatai alapján a következők:

 • a megváltozott munkaképességű emberek jelentős része nagyobb motivációval keres munkát, mint egészséges társaik, motiváltságukat bizonyítja, hogy élenjárnak a ledolgozott napok számában is,
 • a sérült embereknek örömet, kihívást jelent a munka, ezért sok esetben figyelmesebben, gondosabban, pontosabban végzik azt;
 • kevesebbszer váltanak munkahelyet, ha képességeiknek, tudásuknak megfelelő munkatevékenységet végeznek, ezáltal a cég iránt elkötelezett, lojális munkaerő válik belőlük, emiatt csökkenhet a fluktuáció;
 • munkáltatók számoltak be pozitív tapasztalatként arról is, hogy megváltozott munkaképességű dolgozóik az egészséges emberek által kevésbé megbecsült munkafeladatokat is sokra értékelik, abban értelmet találnak, közülük sokan az egyszerű, monoton feladatok igényes elvégzésére is motiváltak;
 • szabálykövetők, szigorúan betartják a munkahelyi, munkavédelmi előírásokat, monotóniatűrésük nagyobb, mint a többi dolgozóé;
 • kevesebb munkahelyi balesetet okoznak, megbízhatóságuk nem marad el a többi kollégáétól;
 • képességeiknek megfelelő munkakörben, alapos felkészítés és betanítás után termelékenységük ugyanakkora, mint a nem megváltozott munkaképességű társaiké;
 • a sérült munkavállaló jelenléte növeli a csapatszellemet, valamint a többi dolgozó toleranciáját, befogadása közösségépítő erőként javítja a munkamorált, erősíti a többi dolgozó cég iránti elkötelezettségét is;
 • a munkatársaknak van alkalmuk legyőzni a sérültekkel kapcsolatos félelmeiket, sztereotípiáikat, megváltozik a szemléletük, gondolkodásmódjuk, másképp néznek magukra és a munkájukra is;
 • a megváltozott munkaképességű dolgozók fejlődésen mennek keresztül a munkavégzés által;
 • új problémamegoldó készségeket honosítanak meg a vállalatnál;
 • a cég szervezettsége is nőhet azáltal, hogy megváltozott munkaképességű ember felvétele esetén – a beilleszthetőség érdekében – jobban átgondolják a vezetők a különböző munkahelyi folyamatokat, a felvételért felelős személyzet pedig megismeri többféle embercsoport képességeit, lehetőségeit, korlátait;
 • új vezetői szemlélet kialakulására ad lehetőséget, amely megváltoztathatja a szervezeti kultúrát.

 

A munkáltatót terhelő rehabilitációs hozzájárulási kötelezettség

A 2011. évi CXCI. törvény (továbbiakban Mmtv.) 23. § (1) bekezdése alapján a munkaadó a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának elősegítése érdekében rehabilitációs hozzájárulás fizetésére köteles, ha az általa foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma a 25 főt meghaladja, a foglalkoztatott megváltozott munkaképességű személyek átlagos statisztikai állományi létszáma viszont nem éri el a létszám 5%-át (kötelező foglalkoztatási szint).

A rehabilitációs hozzájárulás fizetésének kötelezettsége alól kizárólag a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó fegyveres szerv, valamint a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter felügyelete alá tartozó, a fogvatartottak kötelező foglalkoztatására létrehozott gazdálkodó szervezet mentes.

A kvóta teljesítésének szempontjából a Mmtv. 23. és 24. §-ai szerint megváltozott munkaképességű személynek kell tekinteni azt a személyt,

a)    akinek egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os vagy kisebb mértékű (Mmtv. 2. § (1) bekezdés);

b)    aki legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkezik;

c)    akinek a munkaképesség csökkenése legalább 50%;

d)    aki fogyatékossági támogatásban vagy

e)    vakok személyi járadékában részesül, és munkaszerződése szerinti napi munkaideje a 4 órát eléri.

A kvóta teljesítésének átmeneti szabályait az Mmtv. 38. § (1) bekezdése, a fenti a-e) pontokon kívüli esetekre alkalmazandó aktuális szabályokat pedig a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat „Mit kell tudni a rehabilitációs hozzájárulásról?” című 2013. márciusi tájékoztatója tartalmazza.

A rehabilitációs hozzájárulás éves összege a törvény 23. § (3) bekezdése szerint a kötelező foglalkoztatási szintből hiányzó létszám, és a rehabilitációs hozzájárulás szorzata.

A rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2010. január 1. óta nem változott, 964.500 Ft/fő/év. (Mmtv. 23. § (5) bekezdés)

 

 Megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása esetén igénybe vehető kedvezmények, támogatások

 

Akkreditációt igénylő támogatások

A munkáltatók akkreditációjával kapcsolatos szabályokat a 327/2012-es (XI. 16.) Korm.rendelet tartalmazza. E rendelet 2. §-ában találhatók rehabilitációs akkreditációs tanúsítvány kiadásának feltételei a munkáltató részére, 3. §-ában pedig a telephelyek akkreditálásának feltételei.

Az akkreditációhoz kapcsolódó költségeket a 38/2012-es (XI. 16.) EMMI rendelet határozza meg. Az akkreditációs eljárás megindításának feltétele az utóbbi rendelet szerint 250 fő alatti létszám (a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak az eljárás kezdeményezését megelőző havi átlagos statisztikai állományi létszáma) esetén 200.000 Ft, 249 fő feletti létszám esetén pedig 400.000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetése. Amennyiben a munkáltató a székhelyén kívül kérelmezi telephelyének/fióktelepének akkreditálását is, telephelyenként/fióktelepenként további 50.000 Ft akkreditációs díjat kell fizetnie.

Az akkreditációs eljárás keretében sor kerül a munkaadók foglalkoztatási szempontú értékelésére, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók megfelelő alkalmazási feltételeinek minősítésére. Az akkreditáció célja annak tanúsítása, hogy a munkáltató – a tanúsítványban meghatározott székhelyen, telephelyen, fióktelepen – rendelkezik az akkreditációs követelményrendszerben meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják az egészségkárosodással/fogyatékkal élő személyek állapotának megfelelő munkahelyi környezetben megvalósuló foglalkoztatását, és tevékenységével elősegíti a munkavállalók képességeivel elérhető legmagasabb szintű foglalkoztatás megvalósítását. A kiadott tanúsítvány határozatlan időre szól.

A 327/2012. Korm.rendelet szerinti támogatás kizárólag akkreditált munkáltató részére nyújtható megváltozott munkaképességű munkavállalók rehabilitációs foglalkoztatásához, amennyiben a munkáltató által foglalkoztatottak létszáma a 25 főt meghaladja, továbbá megváltozott munkaképességű személyeket a kötelező foglalkoztatási szint felett foglalkoztat.

Megváltozott munkaképességű személynek minősül ebben a tekintetben:

 • aki a komplex minősítés alapján rehabilitálható (B1), vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel (C1) – kizárólag ők lehetnek tranzitfoglalkoztatottak,
 • aki nem rehabilitálható (B2, C2, D)[19],
 • akinek a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható/tartós foglalkozási rehabilitációt igényel és a kérelem benyújtásának, vagy a felülvizsgálat időpontjában az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig hátralevő időtartam az 5 évet nem haladja meg, valamint
 • aki megfelel a 2011. évi CXCI. törvény (Mmtv.) 38. § (3) bekezdésében megfogalmazott feltételeknek. (2012 decemberében foglalkoztatott volt és utána munkáltatója megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásban részesült, 1. ellátása 2012.01.01-vel rehabilitációs ellátássá alakult át és felülvizsgálatra kötelezett, a felülvizsgálat alapján hozott jogerős döntés időpontjáig. 2. komplex vizsgálatának eredményét tartalmazó hatósági bizonyítványa kiállításának időpontjáig, vagy komplex vizsgálatát követő ellátásának megállapításáig, de legkésőbb 2013. 12.31-ig megváltozott munkaképességű személynek minősül.)

E rendelet szerint a következő költségek támogathatók:

 1. A megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség.
 2. A megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásának a megváltozott munkaképességből fakadó többletköltségei.

 

Megváltozott munkaképességű munkavállaló után fizetendő bérköltség

Megváltozott munkaképességű munkavállalót munkaviszonyban – képzettségének és egészségi állapotának megfelelő munkakörben és munkahelyen – foglalkoztató munkáltató részére a megváltozott munkaképességű személy állapotából fakadó foglalkoztatási hátrányok kiegyenlítése céljából foglalkoztatást elősegítő bértámogatás nyújtható.

A munkáltató által ténylegesen megfizetett bérköltség legfeljebb 75%-a támogatható, ettől eltérően legfeljebb 100%-a, ha a munkáltató közhasznú jogállású egyesület, alapítvány vagy nonprofit gazdasági társaság és megfelel a 327/2012. Korm.rendelet 21. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek.

Többletköltség támogatása

Többletköltség – rehabilitációs tanácsadó, rehabilitációs mentor, valamint segítő személy alkalmazásához kapcsolódó költségek – csak akkor vehető figyelembe adott munkavállaló esetében, ha a munkavállalóra a bérköltség támogatásának feltételei teljesülnek. A többletköltség legfeljebb 100%-a támogatható.

Az egy munkavállaló után elszámolható bérköltséghez, valamint többletköltséghez nyújtható támogatást együttesen állapítják meg, ez az egyéni támogatás, amelynek éves keretösszegét valamennyi munkáltatóra egységesen, a tranzit és tartós foglalkoztatásra külön-külön határozzák meg.

Tranzit foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás időtartama adott személy esetében egy alkalommal, legfeljebb 3 évre állapítható meg, mivel célja, hogy a rehabilitálható munkavállalót felkészítse a nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásra. Ezt a célt akkor tekintik megvalósultnak, ha a munkavállaló a tranzit foglalkoztatást követően legalább 6 hónapig folyamatosan munkát végez a nyílt munkaerőpiacon, a munkáltató pedig erre az időtartamra a kihelyezés érdekében biztosítja a rehabilitációs mentori szolgáltatás igénybevételét.

Tartós foglalkoztatás esetén az egyéni támogatás időtartama legfeljebb 3 évre állapítható meg, de ebben az esetben korlátozás nélkül ismételten megállapítható.

Amennyiben a munkáltató a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható egyéb támogatásban részesül, nem jogosult e támogatásra, de a rehabilitációs kártyával járó kedvezmény és a bértámogatás együttesen is igénybe vehető.

Rehabilitációs és START kártyával rendelkező munkavállalók foglalkoztatása esetén igénybe vehető járulékkedvezmény

 

Rehabilitációs kártya

A munkaadó a Megváltozott munkaképességűek ellátásairól szóló 2011. évi CXCI. törvény 16. §-a szerint az érvényes rehabilitációs kártyával rendelkező megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatása esetén mentesül a szociális hozzájárulási adó (27%) fizetésének kötelezettsége alól, maximum a minimálbér kétszeresének mértékéig. A kedvezményre egy megváltozott munkaképességű személy után egy időben csak egy munkáltató jogosult, és csak arra az időszakra, amelyben a Rehabilitációs kártyát letétben tartotta.

Rehabilitációs kártya kiváltására az a megváltozott munkaképességű személy jogosult, akinek a rehabilitációs hatóság által végzett komplex minősítés szerint a foglalkoztathatósága rehabilitációval helyreállítható, vagy tartós foglalkozási rehabilitációt igényel, valamint aki 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rendszeres szociális járadékban részesült, illetve aki rehabilitációs járadékban részesül. A kártyát az illetékes Rehabilitációs Szakigazgatási Szervnél kérelem benyújtásával kell igényelni.

START kártyák

Célja: Amunkáltatók anyagi ösztönzése a munkaerő-piaci szempontból hátrányos célcsoportok foglalkoztatása érdekében.

A START kártyák igénylésének lehetősége 2013. január 1-jével megszűnt. A még érvényben lévő kártyák utáni kedvezmény START Plusz, START Extra és START Bónusz kártya esetén 2013. december 31-ig, START kártya esetén pedig 2014. december 31-ig vehető igénybe.

A TÁMOP 1.1.1-12/1 jelű „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” című programból nyújtható támogatások

A TÁMOP 1.1.1. program második szakaszának célja a tapasztalatokat felhasználva a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozási rehabilitációjának segítése a megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelő komplex munkaerő-piaci programokkal és szolgáltatásokkal valamint a munkáltatók ösztönzése e célcsoport tagjainak foglalkoztatására.

A program munkáltatóknak nyújtott legfontosabb eleme a bérköltség támogatás, amely a dolgozó teljes bér és járulék költségének tárgyhónapot követő hónapban történő, utólagos megtérítését jelenti a támogatás időtartama alatt (5 hónapra, 100 %-ig terjedő mértékben), továbbá a képzési, valamint az utazási költség (munkába járáshoz, képzéshez, szolgáltatáshoz) támogatása. Lehetőség van továbbá szolgáltatások támogatására: ide tartoznak a 327/2011-es (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletében felsorolt szolgáltatások, a külső szolgáltatók által nyújtott szolgáltatások, tréningek, valamint a rehabilitációt elősegítő egyéb szolgáltatások (pl.: GURULÓ projekt).

A projekt időtartama: 2012.12.01 – 2015.06.30.

A program célcsoportjába a rehabilitációs ellátásban (B1, C1 kategória), valamint a rehabilitációs járadékban részesülő megváltozott munkaképességű személyek tartoznak.

A projekt keretében igénybe vehető a célcsoport számára nyújtható képzések (OKJ, 100%), a foglalkozás-egészségügyi és képzési alkalmassági vizsgálatok, valamint munkagyakorlat szerzés, bérköltség támogatása.

A TÁMOP 1.1.1 keretein belül akár több hónapos 100%-os bérköltség támogatás is igényelhető, aminek következtében az adott időszakra számított teljes rehabilitációs hozzájárulás összege megtakarítható.

 

A TÁMOP 1.1.2 „A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása (Decentralizált programok a konvergencia régiókban)” illetve a TÁMOP 1.1.4 „Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” elnevezésű projektből nyújtható támogatások

Mivel a Munkaügyi Központok támogatásainak célcsoportját a regisztrált álláskeresők alkotják, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban (rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás) részesülők pedig 2013. január 1-től nem vehetőek álláskeresőként nyilvántartásba, ezért csak olyan megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatása esetén vehetők igénybe ezek a támogatások, akik nem részesülnek ellátásban, vagy ellátásuk nem az Mmtv. hatálya alá tartozik.

A projekt második szakaszának célja, a hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra való belépésének segítése, komplex, személyre szabott, a helyi munkaerő-piaci lehetőségekhez és igényekhez igazodó szolgáltatásokkal és támogatásokkal. A projekt keretében igénybe vehetők képzéshez kapcsolódó támogatások, bérköltség-támogatás, munkához kapcsolódó utazási költségek térítése, vállalkozóvá válás támogatása, lakhatási támogatás, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat költségeinek, valamint egyéb kapcsolódó szolgáltatások költségeinek megtérítése.

A projekt időtartama: 2011 – 2015.

Ennek a programnak nem kifejezetten a megváltozott munkaképességűek jelentik a célcsoportját, viszont ilyen személyek után is igényelhető támogatás, amennyiben az alábbi szempontok valamelyikének megfelelnek:

1. Legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező álláskeresők.

2. Pályakezdő, illetve 25 év alatti álláskeresők.

3. 50. életévüket betöltött álláskeresők.

4. Azok az álláskeresők, akik a projektbe való belépést megelőző 12 hónapon belül gyermekgondozási segélyben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetve gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesültek, vagy jelenleg is részesülnek.

5. Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskeresők.

6. Tartósan munkanélküliek illetve tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek: elavult vagy nem használható szakképzettséggel rendelkező, vagy három hónapja nyilvántartott álláskeresők, vagy csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresők.

Szolgáltatások ismertetése

 A 4M szolgáltatás célja, célcsoportjai 

A 4M szolgáltatás célja a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő személyek foglalkoztathatóságának elősegítése a nyílt munkaerőpiacon való tartós elhelyezkedés érdekében, valamint elfogadó, befogadó jellegű társadalmi környezet és szemlélet kialakítása.

Kinek szól a program?

 • Állást kereső megváltozott munkaképességű és/vagy fogyatékossággal élő személyeknek, akik egészségkárosodásukat érvényes szakvéleménnyel/határozattal/szakhatósági állásfoglalással igazolni tudják.
 • Foglalkoztatásukra nyitott munkáltatóknak, akik tevékenységükből adódóan rendelkeznek megváltozott munkaképességű álláskeresők által betölthető munkakörökkel.
 • Partnerszervezeteknek, amelyekkel együttműködhetünk a munkát vállalni szándékozók egyéni problémáinak megoldásában, életkörülményeik javításában.

A szolgáltatás lehetőséget ad Önöknek, munkáltatóknak arra, hogy megtapasztalhassák, hogy a megváltozott munkaképességű/fogyatékossággal élő munkavállalók megmaradt munkavégző képességeikkel a megfelelő munkahelyen 100%-os teljesítmény nyújtására képesek. Általánosságban jellemző rájuk a megbízhatóság, pontos munkavégzés és elkötelezettség munkahelyük iránt.

Szolgáltatásunkban foglalkoztatási szempontból döntő fontosságú a munkavállalói és a munkáltatói érdekek kölcsönös megfeleltetése.

Hosszú távon fontosnak tartjuk, hogy elősegítsük egy befogadó jellegű társadalom létrejöttét, ahol mindenki képességeinek megfelelően aktív tagként vehet részt a munkaerő-piacon.

 

A munkáltatók által igénybe vehető 4M szolgáltatások

Az alábbi térítésmentes szolgáltatásokkal állunk rendelkezésükre:

 • Aktuális munkaerő-piaci információk nyújtása.
 • Tájékoztatás a rehabilitációs hozzájárulásról, kiváltásának feltételeiről.
 • Információnyújtás az akkreditációval kapcsolatban.
 • Információk nyújtása a támogatási, pályázati lehetőségekről.
 • Tájékoztatás a képzési lehetőségekről.
 • Tájékoztatás a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban felmerülő egyéb kérdésekben.
 • A betöltendő munkakör feltérképezése, aktív részvétel a munkáltatói és munkavállalói igények, elvárások, illetve a munkafeltételek egyeztetésében, kialakításában.
 • 4M adatbázis alapján a munkakörnek és a munkáltató elvárásainak megfelelő előszűrés.
 • Adott munkakörre toborzás.
 • Amennyiben ügyfélkörünkben nem találhatóak megfelelő jelöltek a betölteni kívánt munkakörre, álláshirdetés megjelentetése.
 • Kiterjedt keresés: széleskörű partneri kapcsolataink segítségével olyan csatornákon keresztül is tudunk keresni, amelyek a munkáltató számára nem, vagy csak korlátozottan ismertek, elérhetőek.
 • Ügyfeleink megmaradt képességeire építve, lehetőségeinkhez mérten kiválasztjuk az adott munkakörre alkalmas munkaerőt, figyelembe véve azt, hogy ügyfelünk a betöltendő állást maradéktalanul el tudja látni.
 • Önéletrajzok gyűjtése, továbbítása a leendő munkáltatóknak.
 • Csoportos behívás, tájékoztatók tartása.
 • Kiválasztott ügyfeleink esetében a munkavállaláshoz szükséges iratok összerendezése.
 • Munkaerő-közvetítés.
 • Utókövetés, igény esetén az esetlegesen felmerülő problémák kezelésében segítségnyújtás.

4M szolgáltatás tapasztalatai a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban

Az első 4M iroda megnyitása és a 4M szolgáltatás elindítása óta eltelt több mint 10 év alatt hálózatunk sokrétű tapasztalatokra tett szert a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásával kapcsolatban. Ezen tapasztalatok zömében összhangban vannak az előző fejezetben részletezett kutatási eredményekkel, ami bizonyítja, hogy foglalkoztatásuk jól átgondolt feltételek mellett számos előnnyel is járhat.

Megváltozott munkaképességű ügyfeleink foglalkoztatásával kapcsolatos tapasztalataink közül kiemelnénk a következőket:

 • a megváltozott munkaképességű dolgozók szükségleteik, illetve megmaradt munkavégző képességük hatékony felmérését követően a számukra megfelelően kiválasztott munkakörben megbízható munkaerőt jelentenek,
 • összességében nem hiányoznak többet egészséges társaiknál,
 • fontos szerepet játszik életükben hasznosságuk bizonyítása, erős a közösséghez való tartozás igénye,
 • megmaradt képességeikkel jól gazdálkodnak, azokat hatékonyan használják,
 • kompenzálásképpen egyes készségeik (pl.: monotónia-tűrés, kitartás, precizitás) megerősödtek, amelyek segítik őket munkahelyi feladataik hatékony ellátásában.

A 4M program eddigi működése alatt számos különböző munkakörbe (például adminisztrátor, asztalos, pénzügyi ügyintéző, takarító, szavatossági idő kontroller, személyzeti munkatárs, varrónő stb.) helyeztük el eredményesen ügyfeleinket. A lehetőség tehát a legtöbb munkaterületen adott a megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazására, így amennyiben Önök, munkáltatók nyitottak e célcsoport foglalkoztatására, bármilyen felmerülő munkaerőigény esetén keressék legközelebbi irodánkat bizalommal.

Referencia:

„A program mindenképpen bizonyítja, hogy a szolgáltatásnak hiánypótló szerepe van a munkaerőpiacon. A többi szolgáltatáshoz képest a 4M program biztosítani tudja mindazt, ami nagymértékben segíti a célcsoport helyzetét, munkavállalásának elősegítését.” /Dávid Andrea független szakértő/

Forrás: 4M tájékoztató füzet munkáltatóknak-2013

A Támogatott Foglalkoztatás (TF) szolgáltatás

célja, célcsoportjai

 A Támogatott Foglalkoztatás (TF) célja az egészségi állapotukból kifolyólag bármilyen hátrányos helyzetben lévő emberek – elsősorban – nyílt munkaerő-piacon való elhelyezése egyénre szabott folyamatos támogatással annak érdekében, hogy mind az ügyfél, mind a Munkáltató szempontjából a „megfelelő ember a megfelelő helyre” kerüljön a munka világában.

Kinek szól a program?

 • A munkaerőpiacon elhelyezkedni kívánó fogyatékossággal/egészségkárosodással élő és/vagy megváltozott munkaképességű személyeknek, akik állapotukról rendelkeznek a magyar jog által elismert bármilyen hatósági igazolással.
 • Minden olyan Munkáltatónak, aki felismeri a társadalmi felelősségvállalás fontosságát, az esélyegyenlőség jelentőségét és ennek érdekében nyitott a TF program célcsoportjába tartozó kliensek foglalkoztatására.
 • Azon oktatási intézményeknek, amelyek a munkavállalási korú személyek munkaerő-piaci elhelyezéséhez oktatási tevékenységükkel – iskolarendszerű vagy iskolarendszeren kívüli – képzési programjaikkal hozzájárulnak.
 • Valamennyi olyan civil-, állami-, önkormányzati-, egyházi- és magán szervezetnek, akik bármilyen módon – információk átadása, szociális feltételek biztosítása, egyéni segítség, stb. – képesek bekapcsolódni a szolgáltatás folyamatába, segítséget nyújtanak a kliensek elhelyezkedési feltételeinek megteremtésében.

A TF szolgáltatás révén a programba bekapcsolódó Munkáltató hosszú távú, folyamatos, egyénre szabott támogatást kap ahhoz, hogy az általa felajánlott munkakörben a sérült ügyfelek elhelyezése zökkenőmentesen történjen. Ezen közös munka során a fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatásával kapcsolatban kialakult téves sztereotípiák feloldása is nagy hangsúlyt kap, hiszen kevesen vannak tisztában a megváltozott munkaképességű emberek munkával szembeni attitűdjével: kitartás, szabálykövetés, megbízhatóság, precizitás, motiváltság.

 

A Munkáltatók által térítésmentesen igénybe vehető TF szolgáltatások

 • Tájékoztatás/információnyújtás:
  • sérült ügyfelek jellemzőiről, foglalkoztatásuk során felmerülő problémák esetén nyújtandó segítségről
  • helyi munkaerő-piaci adottságokról
  • állami támogatások igénybevételéről
  • pályázati lehetőségekről
  • szervezeti akkreditációról
  • együttműködési lehetőségekről
 • Munkahelyi környezet feltérképezése a munkavállalói adottságokra figyelemmel: közlekedés, munkafeltételek, akadálymentesítés, munkavédelem, ergonómiai előírások.
 • Munkahelyi légkör jellemzőinek beazonosítása: emberi érintkezés gyakorisága, munkatársak viszonyulása sérült embertársaikhoz, információáramlás módja, belső informális szabályok.
 • Munkakörelemzés: ellátandó feladat meghatározása, felelősségi körök azonosítása, feladat ellátásához szükséges képességek, készségek feltérképezése.
 • Munkáltatói profil: A Munkáltató foglalkoztatás szempontjából releváns jellemzőinek összessége, a munkahely és a felkínált munkakör részletes elemzése alapján.
 • Meglévő ügyfélkörből, illetve toborzással a munkakörre legmegfelelőbb munkatárs kiválasztása, felkészítése a munkára.
 • A munkavállalói és Munkáltatói profil illeszkedésvizsgálata: a munkaköri és munkavállalói kompetenciák összevetése, a munkára legmegfelelőbb munkavállaló kiválasztása.
 • Munkapróba: a Munkáltatónak lehetősége van arra, hogy alkalmazás előtt „éles” munkahelyzetben is megbizonyosodjon a TF ügyfél feladatra való alkalmasságáról.
 • Munkahelyen történő betanítás, beilleszkedés elősegítése: A fogyatékossággal, egészségkárosodással élő munkavállalók betanítását a kívánt időtartamban a szolgáltatás munkatársai végzik mindaddig, amíg önálló munkavégzésre nem képes az ügyfél. A zökkenőmentes beilleszkedése érdekében a TF munkatársa felvilágosítja a munkavállalót a munkahelyi követelményekről (ki a főnök, kitől kérhet segítséget, mi illik és mi nem, stb.) is.
 • A Munkáltató és a dolgozók egyéni és csoportos felkészítése a sérült munkatárs fogadására: általános ismeretek nyújtása a fogyatékosságról, a személyes találkozó, kommunikáció esetén követendő szabályok, kapcsolattartás. Egyéni felkészítés a kölcsönös bizalom és elfogadás érdekében.
 • Utókövetés: Ennek a szolgáltatási elemnek a jelentősége abban rejlik, hogy a TF szolgáltatás munkatársai az ügyfél elhelyezését követően továbbra is kapcsolatban maradnak a Munkáltatóval a tartós elhelyezés biztosítása érdekében, az esetlegesen felmerülő problémák, konfliktusok kezelésében megfelelő segítséget nyújtanak.
 • Munkáltatói fórumok, partneri találkozók, work-shopok, érzékenyítő tréningek szervezése.

 

 A TF szolgáltatás tapasztalatai 

a fogyatékossággal, egészségkárosodással élő és megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsolatban

A Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatást nyújtó civil szervezetek többsége több mint egy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a fogyatékos emberek munkaerő-piaci elhelyezése terén. Munkájuk során mindig arra törekednek, hogy ügyfeleiknek – emberi méltóságuk megtartásával – olyan munkahelyet találjanak, amely megfelel egyéni kompetenciáiknak, a Munkáltatók elvárásainak, illetve segítik őket abban, hogy munkájuk révén a társadalom többi tagjával egyenjogú, értékteremtő dolgozóvá válhassanak.

TF szolgáltatást már igénybe vett Munkáltatók tapasztalatai

Az emberek többsége először kétkedve fogadja a fogyatékossággal élő emberek nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatásának lehetőségét. Ennek az az oka, hogy nincs tapasztalatuk a fogyatékossággal élő emberek munkavégző kapacitásáról. Azt a Munkáltatót, amely nyitottá válik alkalmazásukra, később saját tapasztalatai is megerősítik abban, hogy ezek az emberek is képesek értéket teremteni, ha képességeiknek megfelelő munkát végezhetnek. A tapasztalatok általában azt mutatják, hogy a Munkáltatók kétségkívül előítéletesek a fogyatékossággal élő dolgozókkal szemben, ám a Munkáltatók velük kapcsolatos elégedettsége a szervezetnél ledolgozott idő arányában növekszik.

A Munkáltatók Fogyatékosügyi Fórumának 2005-ben publikált kutatásai szerint a fogyatékossággal élő munkavállalók

 • megbízhatósága és termelékenysége nem marad el a többi kollegáétól,
 • új problémamegoldó készségeket honosítanak meg a vállalatnál,
 • motiváltságukat bizonyítja, hogy élenjárnak a ledolgozott munkanapok számában,
 • hosszabb ideig állnak alkalmazásban, lojálisak a vállalathoz,
 • kevesebb munkahelyi balesetet okoznak,
 • alkalmazásuk következtében minimalizálódnak az egészségügyi okokból történő korai nyugdíjazással összefüggő kiadások,
 • csökkennek a stresszhez és a betegségekhez kötődő kiadások,
 • a munkahelyi légkör, a munkamorál, sőt a többi dolgozó cég iránti elköteleződése is javul,
 • javul a cég imázsa, külső és belső megítélése,
 • az akadálymentesítésből mindenki profitál.

A Munkáltatók Fogyatékosügyi Fórumának az Egyesült Királyságban végzett felmérése szerint azok a cégek, amelyek már foglalkoztatnak fogyatékossággal élő munkavállalót, mind azt nyilatkozták, hogy készek további fogyatékos embereket is foglalkoztatni. (Forrás: Employers’ Forum on Disability /2005/: Unlocking Potential)

Referencia

A TF program sikerességével és eredményességével a Munkáltatók a szolgáltatást megvalósító civil szervezetek honlapján (http://megvaltozott.hu/wp-content/uploads/2014/07/TF-c%C3%ADmlista.pdf) megismerkedhetnek, illetve további részletes információt szerezhetnek a szolgáltatásról.